Νεανική & Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ), ανακοίνωσε την Παρασκευή 08/12/2017 την 2η Πρόσκληση για υποβολή Αιτήσεων για συμμετοχή στο «Σχέδιο Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» και στο «Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας»
Τα σχέδια θα είναι ανοιχτά για υποβολή από τις 20/12/2017 μέχρι τις 19/3/2018 και απευθύνονται σε νέους από 20 έως 40 ετών και σε γυναίκες από 18 έως 55 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες, παρατίθεται περίληψη και οδηγοί των προγραμμάτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] ή στο (+357) 22 660482 για ένα ραντεβού χωρίς οποιαδήποτε δέσμευση.

Περίληψη Προγράμματος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας
Περίληψη Προγράμματος Νεανικής Επιχειρηματικότητας

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Σκοπός Σχεδίου

Το  «Σχέδιο Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» έχει ως στόχο την ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών, ηλικίας από 18 έως 55 ετών, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα – με κάποιες εξαιρέσεις που αναφέρονται πιο κάτω – αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, στο τομέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία δυναμικών, εξελίξιμων και ανταγωνιστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δικαιούχοι συμμετοχής στο σχέδιο έχουν γυναίκες, οι οποίες πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

 • Διαμένουν νόμιμα σε περιοχές που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία τουλάχιστον για έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε εργασία.  
 • Θα εγκαταστήσουν την επιχείρηση τους σε ελεγχόμενη από το Κράτος περιοχή.
 • Είναι ηλικίας από 18 μέχρι 55 ετών (δηλαδή έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν κλείσει το 55ο έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης)
 • Είναι άνεργες ή εργάζονται ως μισθωτές (υπάλληλοι) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον 6 μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους (ως αυτοεργοδοτούμενες ή εταίροι με ποσοστό πάνω από 25% - αυτοεργοδοτούμενες σε έναν εργοδότη είναι επιλέξιμοι).

Μη Δικαιούχοι – Εξαιρούνται από Συμμετοχή

Στο Σχέδιο δεν μπορούν να ενταχθούν επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με τις πιο κάτω δραστηριότητες/τομείς:

 • Επιχειρήσεις οι οποίες ιδρύονται ή/και λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (Franchising)
 • Της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
 • Tης  πρωτογενούς παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίας γεωργικών προϊόντων
 • Tου χονδρικού και λιανικού εμπορίου (το εμπόριο μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop / e-commerce) είναι επιλέξιμη δραστηριότητα)
 • Aπόκτηση οχημάτων οδικών μεταφορών σε εταιρείες οι οποίες θα παρέχουν υπηρεσίες οδικών μεταφορών σε άλλες εταιρείες / για λογαριασμό τρίτων.

Χορηγία

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στις γυναίκες που θα ενταχθούν στο Σχέδιο, ανέρχονται στο 50% του κόστους των επιλέξιμων δαπανών της συνολικής επένδυσης με ανώτατο ύψος χορηγίας ανά επιχείρηση:

 • €50.000 (για δραστηριότητες Υπηρεσιών, Τουρισμού, Ηλεκτρονικό Εμπόριο) - Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός πρότασης: €100.000
 • €70.000 (για δραστηριότητες που σχετίζονται με Μεταποίηση) - Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός πρότασης: €140.000

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Το Σχέδιο καλύπτει δαπάνες οι οποίες εντάσσονται στις πιο κάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Στον οδηγό του σχεδίου μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες / παραδείγματα σε σχέση με τις επιλέξιμες δαπάνες σε κάθε μια από τις πιο πάνω κατηγορίες.

Ίδια Συμμετοχή

Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ίδια συμμετοχή για υλοποίηση του έργου.

Η ίδια συμμετοχή δύναται να καλυφθεί είτε με δανεισμό από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είτε με ίδιους πόρους.

Η ιδία συμμετοχή θα αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία που θα υποβάλλονται μαζί με την αίτηση.

Σημειώνεται ότι:

 • Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια προέρχονται από συγγενικά πρόσωπα ή / και τους μη επιλέξιμους εταίρους θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση / Δέσμευση στην οποία να αναφέρεται η πρόθεση τους για παραχώρηση ιδίων κεφαλαίων στους αιτητές για χρηματοδότηση της επένδυσης τους.
 • Στην περίπτωση τραπεζικού δανεισμού για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής ή μέρους της είναι απαραίτητη η υποβολή επιστολής ή / και βεβαίωσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για έγκριση χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Αιτήσεις που δεν τεκμηριώνουν τη χρηματοδότηση της επένδυσης είτε με ίδια κεφάλαια είτε μέσω δανεισμού θα προχωρούν σε αξιολόγηση νοουμένου ότι πληρούνται οι άλλοι όροι συμμετοχής.  Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης και εάν η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Δικαιούχων τότε θα δίνεται χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών για τεκμηρίωση χρηματοδότησης της ιδίας συμμετοχής, έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία για υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης.

Υποβολή Προτάσεων

Αιτήσεις / Προτάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.fundingapps.mcit.gov.cy   κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων.

Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων:

20 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι και 19 Μαρτίου 2018

*Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και την Κυπριακή Δημοκρατία, στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Top

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Σκοπός Σχεδίου

Το  «Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας» έχει ως στόχο την ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων, ηλικίας από 20 έως 40 ετών, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα – με κάποιες εξαιρέσεις που αναφέρονται πιο κάτω – αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, στο τομέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία δυναμικών, εξελίξιμων και ανταγωνιστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δικαιούχοι συμμετοχής στο σχέδιο έχουν νέοι και νέες, οι οποίοι πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

 • Διαμένουν νόμιμα σε περιοχές που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία τουλάχιστον για έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε εργασία.
 • Θα εγκαταστήσουν την επιχείρηση τους σε ελεγχόμενη από το Κράτος περιοχή.
 • Είναι ηλικίας από 20 μέχρι 40 ετών (δηλαδή έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν κλείσει το 55ο έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης/αίτησης)
 • Είναι άνεργοι ή εργάζονται ως μισθωτοί (υπάλληλοι) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον 6 μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους (ως αυτοεργοδοτούμενοι ή εταίροι με ποσοστό πάνω από 25% - αυτοεργοδοτούμενοι σε έναν εργοδότη είναι επιλέξιμοι).

Μη Δικαιούχοι – Εξαιρούνται από Συμμετοχή

Στο Σχέδιο δεν μπορούν να ενταχθούν επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με τις πιο κάτω δραστηριότητες/τομείς:

 • Επιχειρήσεις οι οποίες ιδρύονται ή/και λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (Franchising)
 • Της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
 • Tης  πρωτογενούς παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίας γεωργικών προϊόντων
 • Tου χονδρικού και λιανικού εμπορίου (το εμπόριο μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop / e-commerce) είναι επιλέξιμη δραστηριότητα)
 • Aπόκτηση οχημάτων οδικών μεταφορών σε εταιρείες οι οποίες θα παρέχουν υπηρεσίες οδικών μεταφορών σε άλλες εταιρείες / για λογαριασμό τρίτων.

Χορηγία

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους νέους που θα ενταχθούν στο Σχέδιο, ανέρχονται στο 50% του κόστους των επιλέξιμων δαπανών της συνολικής επένδυσης με ανώτατο ύψος χορηγίας ανά επιχείρηση:

 • €50.000 (για δραστηριότητες Υπηρεσιών, Τουρισμού, Ηλεκτρονικό Εμπόριο) - Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός πρότασης: €100.000
 • €70.000 (για δραστηριότητες που σχετίζονται με Μεταποίηση) - Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός πρότασης: €140.000

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

Το Σχέδιο καλύπτει δαπάνες οι οποίες εντάσσονται στις πιο κάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Στον οδηγό του σχεδίου μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες / παραδείγματα σε σχέση με τις επιλέξιμες δαπάνες σε κάθε μια από τις πιο πάνω κατηγορίες.

Ίδια Συμμετοχή

Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ίδια συμμετοχή για υλοποίηση του έργου.

Η ίδια συμμετοχή δύναται να καλυφθεί είτε με δανεισμό από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είτε με ίδιους πόρους.

Η ιδία συμμετοχή θα αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία που θα υποβάλλονται μαζί με την αίτηση.

Σημειώνεται ότι:

 • Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια προέρχονται από συγγενικά πρόσωπα ή / και τους μη επιλέξιμους εταίρους θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση / Δέσμευση στην οποία να αναφέρεται η πρόθεση τους για παραχώρηση ιδίων κεφαλαίων στους αιτητές για χρηματοδότηση της επένδυσης τους.
 • Στην περίπτωση τραπεζικού δανεισμού για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής ή μέρους της είναι απαραίτητη η υποβολή επιστολής ή / και βεβαίωσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για έγκριση χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Αιτήσεις που δεν τεκμηριώνουν τη χρηματοδότηση της επένδυσης είτε με ίδια κεφάλαια είτε μέσω δανεισμού θα προχωρούν σε αξιολόγηση νοουμένου ότι πληρούνται οι άλλοι όροι συμμετοχής.  Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης και εάν η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Δικαιούχων τότε θα δίνεται χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών για τεκμηρίωση χρηματοδότησης της ιδίας συμμετοχής, έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία για υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης.

Υποβολή Προτάσεων

Αιτήσεις / Προτάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.fundingapps.mcit.gov.cy   κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων.

Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων:

20 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι και 19 Μαρτίου 2018

*Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και την Κυπριακή Δημοκρατία, στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Αειφόρος Ανάπτυξη» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Top