Έρευνα και Ανάπτυξη

  • Περιβαλλοντική Έρευνα
  • Μελέτες Εκτίμησης Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων (ΜΕΚΕ)
  • Έρευνα σε θέματα Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων
  • Προτάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Βιοκλιματικών Καινοτομιών
  • Μελέτες Ενεργειακής Διαχείρισης και Ελέγχου
  • Διαχείριση Καινοτομιών και Τεχνολογικής Μεσιτείας
  • Μελέτες Σκοπιμότητας και Επιχειρηματικά Σχέδια