Περιβαλλοντική Διαχείριση

 • Νομική Συμμόρφωση – Αδειοδοτήσεις
  • Μελέτες Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβαλλοντικών (ΜΕΕΠ)
  • Προκαταρκτικές Μελέτες Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ)
  • Μελέτες Δέουσας Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΔΕΕΠ)
  • Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
  • Άδειες Βιομηχανικών Εκπομπών (IED, IPPC)
  • Άδειες Απόρριψης και Διαχείρισης Αποβλήτων
 • Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες
  • Μελέτες Οσμών
  • Μελέτες Θορύβου
  • Μελέτες υπόγειων υδάτων και υδροφόρων
  • Μοντέλα Προσομοίωσης και μοντέλα διασποράς (αέρα, εδάφους, νερού)
 • Εξειδικευμένες περιβαλλοντικές μελέτες αξιολόγησης περιοχών (Due Diligence reports)
 • Περιβαλλοντικά μοντέλα, περιβαλλοντική παρακολούθηση και αξιολογήσεις (αέρα, εδάφους, νερού)
 • Διαχείριση Φυσικών Πόρων (αέρα, εδάφους, νερού)
 • Μελέτες στρατηγικής, επιχειρησιακή υποστήριξη, τεχνικές μελέτες, σχεδιασμός συστημάτων στερεών και υγρών αποβλήτων και διαχείριση απορριμμάτων
 • Διαχείριση βιοποικιλότητας, μελέτες, αξιολογήσεις και απογραφές χλωρίδας και πανίδας.
 • Διαχείριση φυτών και βιοτόπων, τοπιοτεχνήσεις