Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ‘GRASPINNO’

Το GRASPINNO αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή πλατφόρμας πράσινων ηλεκτρονικών συμβάσεων και την υλοποίηση δύο διαγωνισμών έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων μέσα από εφαρμογή της πλατφόρμας. Το έργο συγχρηματοδο τείται από το πρόγραμμα INTERREG MED. Στο έργο συμμετέχουν φορείς από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Σλοβενία και τη Βοσνία & Ερζεγοβίνη.
Η Ατλαντίς Συμβουλευτική Κύπρου ανέλαβε το έργ ο μέσα από διαγωνισμό και θα υλοποιήσει τα πιο κάτω:
  • Τεχνική και Οικονομική Διαχείριση
  • Ετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών και πράσινων κριτηρίων αξιολόγησης, για την ετοιμασία 2 διαγωνισμών GPP- ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
  • Ετοιμασία Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ΠΕΑ πριν και μετά την α γορά και τοποθέτηση του υλικού για κάθε διαγωνισμό Ετοιμασία διαγωνισμών μέσα από την ηλεκτρονικής πλατφόρμας των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων -e GPP- του προγράμματος GRASPINNO
  • Ετοιμασία εισηγήσε ων για την βελτίωση της ηλεκτρονικής πλατ φόρμας του προγράμματος

20102017-newsletter-atlantis-compressed.pdf