ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – EMAS (Κανονισμός ΕΚ/1221/2009) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

Συνοπτική Περιγραφή

Το Σχέδιο αφορά στην παροχή χορηγιών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των οικονομικών
τομέων που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ)
σύμφωνα με το EMAS, το οποίο να στοχεύει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των
επιχειρήσεων στο περιβάλλον, τη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση
της περιβαλλοντικής τους επίδοσης.

Ποσοστό Επιχορήγησης / Συγχρηματοδότησης

70% των δαπανών για παροχή υπηρεσιών με σκοπό την:

 • Εγκατάσταση του ΣΠΔ (μεγ. 2.000€), επαλήθευση και επικύρωση της Περιβαλλοντικής
  Δήλωσης (μεγ. 500€) και καταχώρηση στο Μητρώο EMAS του Τμήματος Περιβάλλοντος
 • Μεταπήδηση από ISO 14001 σε EMAS (μεγ. 500€) €) και καταχώρηση στο Μητρώο EMAS του
  Τμήματος Περιβάλλοντος

Δικαιούχοι

 • Ιδιωτικοί Φορείς
 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 10/11/2017