Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ανακοινώνει την προκήρυξη του Καθεστώτος 1.5.1 με βάση το Σχέδιο Εκσυγχρονισμού Εκμεταλλεύσεων Αιγοπροβατοτροφίας, Πτηνοτροφίας και Αγελαδοτροφίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από:

3η Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι 17η Οκτωβρίου 2014 (ώρα 13:00) 

Το Καθεστώς 1.5.1 προβλέπει ενισχύσεις από 40% μέχρι 60% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης για επενδύσεις που στοχεύουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των συνολικών επιδόσεων των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Περιοχές Εφαρμογής και Επιλέξιμες Δαπάνες

Επενδύσεις με βάση το Καθεστώς 1.5.1  μπορούν να γίνουν στους ακόλουθους κλάδους:

  1. Αροτραίες καλλιέργειες (μόνο ως άμεσα συνδεδεμένες με την Αιγοπροβατοτροφεία και Αγελαδοτροφία),
  2. Αγελαδοτροφία,
  3. Αιγοπροβατοτροφία για παραγωγή γάλακτος,
  4. Πτηνοτροφία

Για τη διαδικασία υποβολής αίτησης παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο:

22 660482 

κ. Ανδρέας Καλλής

ή

κ. Ελευθέριος Ελευθερίου