Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Λεμεσού

Ολοκληρωμένη Μονάδα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) στη Λεμεσό και διαμετακομιστικός σταθμός στο Καντού

Για την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Λεμεσού, η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Κύπρου Λτδ έχει αναλάβει την υλοποίηση της Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (τροποποιήσεις) για την κατασκευή και λειτουργεία του έργου, καθώς επίσης την περιβαλλοντική παρακολούθηση του έργου, τόσο για τη φάση κατασκευής όσο και για τη φάση λειτουργίας, καθώς επίσης την υλοποίηση των αιτήσεων για λήψη άδειας βιομηχανικών εκπομπών (IED) και άδειας διαχείρισης αποβλήτων. Το σύνολο των παραπάνω μελετών και υπηρεσιών υλοποιήθηκαν τόσο για την ΟΕΔΑ Λεμεσού όσο και για το διαμετακομιστικό σταθμό αποβλήτων στο Καντού που συνδέεται με το έργο.

Το έργο θα διαχειρίζεται σύμμεικτα αστικά απορρίμματα της Επαρχίας Λεμεσού, τα οποία θα εισέρχονταν στη μονάδα και μέσω Μηχανικής Διαλογής θα γίνεται διαχωρισμός του ξηρού κλάσματος (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο) από το υγρό (οργανικό). Στη συνέχεια, το ξηρό κλάσμα θα προχωρούσε στο τμήμα ανάκτησης υλικών, όπου θα γίνονταν διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων σε επιμέρους ρεύματα μέσω οπτικών διαχωριστών, τα οποία μετέπειτα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Το οργανικό κλάσμα, αλλά και τα υπολείμματα της μηχανικής διαλογής, θα προχωρούσαν σε περαιτέρω επεξεργασία σε Αερόβια Βιολογική Επεξεργασία (βιοξήρανση) για παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου (μείγμα SRF-RDF), το οποίο θα διοχετευόταν στη μονάδα Θερμικής Επεξεργασίας, με αποτέλεσμα τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και ατμού.