ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΥ

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ Περιβάλλον και Καινοτομία ΛΤΔ αναζητά κατάλληλα προσοντούχα άτομα τα οποία θα δραστηριοποιηθούν ως περιβαλλοντολόγοι και διαχειριστές έργων. Η προκήρυξη απευθύνεται σε άτομα με εκπαίδευση στους τομείς της επιστήμης ή μηχανικής περιβάλλοντος, δασολογίας, γεωλογίας, ή συναφών κλάδων. 

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης περιβάλλοντος και αναλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα έργων όπως την εκπόνηση Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ, ΣΜΠΕ, ΕΟΑ), παρακολούθηση και αξιολόγηση του περιβάλλοντος, μελέτες περιβαλλοντικού θορύβου, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ποιότητας των υδάτων, διαχείριση βιοποικιλότητας και άλλα. Η εταιρεία αναλαμβάνει έργα στην Κύπρο και το εξωτερικό καθώς και την υλοποίηση έργων συν-χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης μέσα από τη θυγατρική της εταιρεία ‘Envirochem’ αναλαμβάνει τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Τα πρόσφατα έργα της ΑΤΛΑΝΤΙΣ στα οποία θα κληθούν να συμμετέχουν τα νέα στελέχη αφορούν την περιβαλλοντική διαχείριση και αδειοδότηση και την περιβαλλοντική παρακολούθηση καθώς και Ευρωπαϊκά Έργα που αφορούν τα θέματα ερημοποίησης και διαχείρισης εδαφών, διαχείριση της βιοποικιλότητας, την κυκλική οικονομία, αποκατάσταση επιβαρυμένων εδαφών και διαχείριση αποβλήτων.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ συγκεντρώνει σειρά δεξιοτήτων στην επιστήμη και μηχανική περιβάλλοντος, καθώς και στη διαχείριση έργων, εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών και διαχείριση καινοτομίας. Τα νέα άτομα θα συνεργαστούν με την υφιστάμενη ομάδα της εταιρείας σε όλα τα στάδια υλοποίησης έργων όπως την ετοιμασία προτάσεων, υλοποίηση επιστημονικών και τεχνικών αναλύσεων και μελετών, εργασίες πεδίου, διαχείριση έργων και εργασίες επικοινωνίας και διαβούλευσης. 

Η θέση παρέχει ένα ευέλικτο περιβάλλον εργασίας και προσφέρει την ευκαιρία δραστηριοποίησης σε ένα ευρύ φάσμα έργων. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν έρευνες πεδίου, σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών, εφαρμογή μοντέλων σε θέματα ποιότητας αέρα και υδάτων και περιβαλλοντικού θορύβου, μελέτες αποκατάστασης εδαφών, απογραφή, αξιολόγηση και διαχείριση βιοποικιλότητας, διαχείριση εδαφών, διαχείριση αποβλήτων, τεχνοοικονομικές μελέτες και μελέτες διαχείρισης καινοτομίας. Επιπλέον, η ομάδα καλείται να συμμετέχει σε έργα στο εξωτερικό στην εκπόνηση μελετών και εργασιών πεδίου, συμμετοχή σε συναντήσεις και συμμετοχή σε δραστηριότητες επικοινωνίας και διαβουλεύσεων.

Ελάχιστες απαιτήσεις

 • Πτυχίο και μεταπτυχιακό στους τομείς της επιστήμης ή μηχανικής περιβάλλοντος, δασολογίας, γεωλογίας ή συναφών κλάδων
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Τρία χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ή αποδεδειγμένη ισοδυναμία εμπειρίας σε εκπαιδευτικό ίδρυμα (πχ βοηθός ερευνητής).

Προτιμώμενα Προσόντα

Προτεραιότητα θα δοθεί σε άτομα με αποδεδειγμένη γνώση ή εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω:

 • Εξειδικευμένη γνώση / εμπειρία στην εφαρμογή περιβαλλοντικών μοντέλων, εκπόνηση  μελετών εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, χαρτογράφηση / αξιολόγηση ειδών και οικοτόπων, διαχείριση αποβλήτων ή/και άλλες εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν τη διαχείριση   περιβαλλοντικών πόρων
 • Διαχείριση Ευρωπαϊκών έργων
 • Εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών  
 • Δεξιότητες προώθησης, επικοινωνίας και δημόσιας διαβούλευσης

Τι προσφέρουμε

 • Αρχικό μισθό 1,600-2,000 ευρώ/ μήνα (μικτός) αναλόγως προσόντων
 • 13ο μισθό
 • Σημαντικές ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης και μάθησης
 • Ευέλικτο περιβάλλον εργασίας 

 

Αποστολή Βιογραφικών: Διευθυντής – Χαράλαμπος Παναγιώτου: [email protected]

Υποδιευθυντής – Ηλίας Ηλιάδης: [email protected]

Ιδιαιτέρα: [email protected]